whatsapp

Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

GÖÇMEN OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK

GÖÇMEN OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMAK

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 

Başvuruda İstenilen Belgeler
 Başvuru Formu (VAT-8),
 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve
makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne
göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
Başvuru Makamı ve Usul
 Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış
temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile
yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili
başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
 Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.
 Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına
alındığı tarih esas alınır.
 Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri
Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.
 Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri
yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve
noter tasdikli olması yeterlidir.
 Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il
müdürlüklerince de yapılabilir.